Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

Μελέτες Συστημάτων Ποιότητας - ISO

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο σημερινό Οικονομικό περιβάλλον, όπου μία Επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει μία πλειάδα προκλήσεων, (Άριστη εξυπηρέτηση Πελατείας, Ανταγωνισμό, Χρηματοδότηση, κα) για να επιτύχει διαχρονικά τους Αντικειμενικούς της Στόχους, απαιτείται η ενδυνάμωση των δομών της σε όλα τα Επίπεδα.

Δυναμώνοντας το Εσωτερικό Περιβάλλον λειτουργίας της, θα μπορεί να ανταπεξέρχεται καλύτερα και από θέση ισχύος, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία όλες τις προκλήσεις και επιτυγχάνοντας έτσι τους Αντικειμενικούς της Στόχους.

Η Ύπαρξη ενός Εσωτερικού Συστήματος Ποιότητας αποτελεί τον θεματοφύλακα των Αρχών και των Μεθόδων λειτουργίας της και είναι μία Έξυπνη και Δοκιμασμένη Επιχειρηματική κίνηση, η οποία διασφαλίζει την Δέσμευση όλων των μελών στην επιχείρηση για την επίτευξη των Κοινών Στόχων της.

Αυτά τα Συστήματα Ποιότητας, έχουν πλέον τυποποιηθεί ως προς τη δομή τους από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης “ISO”.

H VipConsulting, αναλαμβάνει να προσαρμόσει τη δομή ενός Συστήματος Ποιότητας, στις Ανάγκες και στις Ιδιαίτερες Απαιτήσεις της Επιχείρησης σας, έτσι ώστε αυτό να Αυξήσει τις δυνατότητες της και αποκτώντας έτσι έναν Οδηγό προς την Επιτυχία!

Στην VipConsulting, πιστεύουμε ότι το Σύστημα Ποιότητας Υπηρετεί την Επιχείρηση και Όχι ότι η Επιχείρηση υπηρετεί το Σύστημα Ποιότητας.

Πέραν της Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού ενός Συστήματος Ποιότητας, αναλαμβάνουμε την σχετική ενημέρωση/εκπαίδευση του προσωπικού της κάθε εταιρίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, θα αποτελεί ουσιώδες εργαλείο ανάπτυξης και λειτουργίας από όλους εντός της εταιρίας, ενσωματώνοντας τις πρακτικές του στην καθημερινή εργασία όλων, χωρίς να θεωρείται λανθασμένα, τροχοπέδη.

Υπό αυτό το πρίσμα Σχεδιάζουμε το εκάστοτε Σύστημα Ποιότητας, ανεξάρτητα αν:  

  • μία επιχείρηση απασχολεί 1 ή 1.500 άτομα προσωπικό
  • δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό
  • δραστηριοποιείται στον τομέα των Υπηρεσιών,
  • είναι μία Μεταποιητική/Παραγωγική μονάδα.

Έχοντας σχεδιάσει αντίστοιχα Συστήματα Ποιότητας για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, είμαστε πλέον πεπεισμένοι για την αποτελεσματικότητα αυτών, αλλά και βέβαιοι ότι αυτά έχουν βοηθήσει την εκάστοτε Επιχείρηση να συντονιστεί καλύτερα και να κινείται με περισσότερη Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα.

Η VipConsulting αναλαμβάνει την Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στα κάτωθι Πεδία:

ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

               Το πρότυπο ISO 9001, αποτελεί το βασικό Σύστημα Ποιότητας και απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, τη μορφή της, ή το είδος της δραστηριότητας που έχει. Ενδεικτικά ως τέτοιες θα μπορούσαν να είναι:

- Παραγωγικές Μονάδες

- Εμπορικές Επιχειρήσεις

- Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών

Η εφαρμογή ενός Συστήματος κατά ISO 9001:2015, συνιστά τον οδηγό για τη συνεχή βελτίωση μίας επιχείρησης. Στόχοι όπως Αύξηση Ικανοποίησης των Πελατών, Αυξημένη Παραγωγικότητα, Μείωση Δαπανών κ.α., επιτυγχάνονται ευκολότερα μέσα από την εφαρμογή του κατάλληλου για την κάθε εταιρία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 14001:2015- Σύστημα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης

Το Πρότυπο ISO 14001 αναφέρεται στη δημιουργία ενός Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση.

Βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το Περιβαλλοντολογικό τους Αποτύπωμα, εφαρμόζοντας Πολιτικές που έχουν ως βασική παράμετρο στη λειτουργία τους, την εστίαση προς το Περιβάλλον.

Απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση κα μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα κοινό Σύστημα Ποιότητας με το ISO 9001:2015

ISO 27001:2013 – Σύστημα Διασφάλισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Το πρότυπο ISO 27001:2013, αναφέρεται στην προστασία των Δεδομένων μίας επιχείρησης.

Όλα τα Δεδομένα, πρέπει να προστατεύονται για την Ακεραιότητα, την Εμπιστευτικότητα και την Διαθεσιμότητά τους, εντός μίας επιχείρησης, καθώς και από κάθε εξωτερική προς αυτήν επιβουλή.

Μέσα από μεθόδους Εκτίμησης Κινδύνων, το Σύστημα Διασφάλισης της Ασφάλειας των πληροφοριών, αναλαμβάνει να σχεδιάσει τη μεθοδολογία εκείνη, προκειμένου τα Δεδομένα της εταιρίας να προστατευθούν από όλους τους σχετικούς κινδύνους, μειώνοντας τους στο χαμηλότερο δυνατό βαθμό.

Με αυτόν τον τρόπο Σχεδιάζεται αρχικά και Επιτυγχάνεται όποτε απαιτηθεί, η Επιχειρησιακή Συνέχεια της Εταιρίας, έναντι έλευσης οποιουδήποτε κινδύνου.

Απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση κα μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα κοινό Σύστημα Ποιότητας με το ISO 9001:2015.

Παράλληλα το πρότυπο ISO 27001:2013, αποτελεί τη βάση της μεθοδολογίας για την εφαρμογή του GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), στις επιχειρήσεις που τις αφορούν.

Αξιολόγηση Κινδύνων, Μέτρα Προστασίας του Πληροφοριακού Συστήματος της Εταιρίας, Επιχειρησιακή Συνέχεια, είναι βασικά κοινά σημεία, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν και στην περίπτωση του GDPR (General Data Protection Regulation), το οποίο πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τις Επιχειρήσεις από τις 25 Μαΐου 2018.

ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

To Νέο αυτό πρότυπο ISO 45001:2018, αντικαθιστά το πρότυπο OHSAS 18001:2007, σχετικά με τη Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μέσα από αυτό το Σύστημα Ποιότητας, γίνεται καλύτερη διαχείριση των θεμάτων της Υγείας και της Ασφάλειας, με κύριο σκοπό τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτά.

Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει σε όλους τους τύπους των Επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας τους.

Ταυτόχρονα, μπορεί να Ενσωματωθεί και αυτό σε ένα κοινό Σύστημα Ποιότητας, μαζί με τα ISO 9001:2015 και το ISO 14001:2015.

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr