Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368
 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


Η δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των 8 τομέων Προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Αναλυτικότερα:

 

 • Αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ),
 • Logistics,
 • Υγεία,
 • Υλικά-κατασκευές,
 • Πολιτιστικές βιομηχανίες.

 

 Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

 

 1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 2. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
 3. ∆ιαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑ∆.
 4. ∆ιαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑ∆ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑ∆, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 5. Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις.

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

 

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της ∆ράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ανέρχεται σε 130 εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος 2016: 60% και 2ος κύκλος 2o εξάμηνο 2016: 40%).

 Η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 78 εκατ. € (∆ημόσια ∆απάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 

 • Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000€.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου το ποσοστό της επιδότησης αυξάνεται κατά 10%.
 • Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 07/04/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/05/2016.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον 3 έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/02/2016.
 • Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% του προϋπολογισμού.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 

Συνημμένα Αρχεία:

Γενικό Ενημερωτικό: pdf

Επιλέξιμες Δαπάνες: pdf

11/02/2016: Σύνοψη Προγράμματος

11/02/2016: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα

11/02/2016: Μεμονωμένο Αρχείο Excel με Επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης

01/03/2016: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr